ดูรายงานผลประเมินความพึงพอใจ
รายงานข้อมูลสรุปแบบสำรวจ People Poll ของ สน.พลับพลาไชย 2